Bảng led ma trận


P10 - Đơn sắc (Đỏ, vàng, xanh dương, xanh lá, trắng) Khoảng cách giữa hai điểm ảnh 10mm


Bảng Vẫy Led Đơn Sắc (Đỏ, Vàng, Trắn, Xanh Dương, Xanh Lá)
Kích thước: 96 x 32 mmm
Giá: X.000.000đBảng Vẫy Led Đơn Sắc (Đỏ, Vàng, Trắn, Xanh Dương, Xanh Lá)
Kích thước: 64 x 64 mmm
Giá: X.000.000đBảng Vẫy Led Đơn Sắc (Đỏ, Vàng, Trắn, Xanh Dương, Xanh Lá)
Kích thước: 64 x 63 mmm
Giá: X.000.000đBảng Vẫy Led Đơn Sắc (Đỏ, Vàng, Trắn, Xanh Dương, Xanh Lá)
Kích thước: 96 x 32 mmm
Giá: X.000.000đBảng Vẫy Led Đơn Sắc (Đỏ, Vàng, Trắn, Xanh Dương, Xanh Lá)
Kích thước: 64 x 64 mmm
Giá: X.000.000đP10 - 3 Màu (Đỏ + Xanh Lá + Vàng) Khoảng cách giữa hai điểm ảnh 10mm


Bảng Vẫy Led Đơn Sắc (Đỏ, Vàng, Trắn, Xanh Dương, Xanh Lá)
Kích thước: 96 x 32 mmm
Giá: X.000.000đBảng Vẫy Led Đơn Sắc (Đỏ, Vàng, Trắn, Xanh Dương, Xanh Lá)
Kích thước: 64 x 64 mmm
Giá: X.000.000đBảng Vẫy Led Đơn Sắc (Đỏ, Vàng, Trắn, Xanh Dương, Xanh Lá)
Kích thước: 64 x 63 mmm
Giá: X.000.000đBảng Vẫy Led Đơn Sắc (Đỏ, Vàng, Trắn, Xanh Dương, Xanh Lá)
Kích thước: 96 x 32 mmm
Giá: X.000.000đBảng Vẫy Led Đơn Sắc (Đỏ, Vàng, Trắn, Xanh Dương, Xanh Lá)
Kích thước: 64 x 64 mmm
Giá: X.000.000đP10 - 7 Màu, Khoảng cách giữa hai điểm ảnh 10mm


Bảng Vẫy Led Đơn Sắc (Đỏ, Vàng, Trắn, Xanh Dương, Xanh Lá)
Kích thước: 96 x 32 mmm
Giá: X.000.000đBảng Vẫy Led Đơn Sắc (Đỏ, Vàng, Trắn, Xanh Dương, Xanh Lá)
Kích thước: 64 x 64 mmm
Giá: X.000.000đBảng Vẫy Led Đơn Sắc (Đỏ, Vàng, Trắn, Xanh Dương, Xanh Lá)
Kích thước: 64 x 63 mmm
Giá: X.000.000đBảng Vẫy Led Đơn Sắc (Đỏ, Vàng, Trắn, Xanh Dương, Xanh Lá)
Kích thước: 96 x 32 mmm
Giá: X.000.000đBảng Vẫy Led Đơn Sắc (Đỏ, Vàng, Trắn, Xanh Dương, Xanh Lá)
Kích thước: 64 x 64 mmm
Giá: X.000.000đP5 - Đa sắc, Khoảng cách giữa hai điểm ảnh 5mm


Bảng Vẫy Led Đơn Sắc (Đỏ, Vàng, Trắn, Xanh Dương, Xanh Lá)
Kích thước: 96 x 32 mmm
Giá: X.000.000đBảng Vẫy Led Đơn Sắc (Đỏ, Vàng, Trắn, Xanh Dương, Xanh Lá)
Kích thước: 64 x 64 mmm
Giá: X.000.000đBảng Vẫy Led Đơn Sắc (Đỏ, Vàng, Trắn, Xanh Dương, Xanh Lá)
Kích thước: 64 x 63 mmm
Giá: X.000.000đBảng Vẫy Led Đơn Sắc (Đỏ, Vàng, Trắn, Xanh Dương, Xanh Lá)
Kích thước: 96 x 32 mmm
Giá: X.000.000đBảng Vẫy Led Đơn Sắc (Đỏ, Vàng, Trắn, Xanh Dương, Xanh Lá)
Kích thước: 64 x 64 mmm
Giá: X.000.000đP3 - Đa sắc, Khoảng cách giữa hai điểm ảnh 3 mm


Bảng Vẫy Led Đơn Sắc (Đỏ, Vàng, Trắn, Xanh Dương, Xanh Lá)
Kích thước: 96 x 32 mmm
Giá: X.000.000đBảng Vẫy Led Đơn Sắc (Đỏ, Vàng, Trắn, Xanh Dương, Xanh Lá)
Kích thước: 64 x 64 mmm
Giá: X.000.000đBảng Vẫy Led Đơn Sắc (Đỏ, Vàng, Trắn, Xanh Dương, Xanh Lá)
Kích thước: 64 x 63 mmm
Giá: X.000.000đBảng Vẫy Led Đơn Sắc (Đỏ, Vàng, Trắn, Xanh Dương, Xanh Lá)
Kích thước: 96 x 32 mmm
Giá: X.000.000đBảng Vẫy Led Đơn Sắc (Đỏ, Vàng, Trắn, Xanh Dương, Xanh Lá)
Kích thước: 64 x 64 mmm
Giá: X.000.000đ